DOKUMENTE PËR SHQIPËRINË DHE SHQIPTARËT

Bashkëpunëtorët

  • Ermal Nurja

Në vitet 2000 - 2005 kryen studimet e larta në Universitetin Shtetëror Stamboll, në Fakultetin e Teologjisë Islame dhe mbron temën e diplomimit “Historia e shtypshkrimeve dhe gazetave në vilajetet shqiptare”. Kryen studimet për Master në vitet 2006-2009 në Universitetin Shtetëror Marmara (Stamboll), Instituti i Shkencave Sociale në Departamenti e Historisë Islame dhe mbron diplomën e masterit me temë “Regjistrat e protokollit mes vilajetit të Janinës dhe Meshihatit të Stambollit në fundin e shekullit të XIX”. Në vitin 2011- vazhdim vazhdon studimet në Universitetin Shtetëror Mimar Sinan (Stamboll), në Institutin e Shkencave Sociale, Departamenti i Historisë, për titullin “Kandidat për doktor shkencash në histori” duke punuar për temë “Vlora, kazaja dhe qyteti (1417-1595)”.
Midis viteve 2009-2016 ka punuar si Arkivist specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë